Saturday, 31 December 2011

Mass in Urdu

First Sunday of the month at 3pm
Christ Church, Carr Rd, Nelson BB9 7EN
Sunday 1st January
Time: 3 pm


View Larger Map


The Mass is followed by the sharing of a meal together. Everyone is welcome.

The Holy Mother Of God


Mary is truly the Mother of God. (De fide.)
In the Apostles’ Creed the Church professes her belief in the Son of God, “born of the Virgin Mary.” As the Mother of the Son of God, Mary is the Mother of God. The Council of Ephesus (431) with St. Cyril of Alexandria declared against Nestorius: “If any one does not confess that the Emmanuel (Christ) in truth is God and that on this account the Holy Virgin is the Mother of God (θεοτόκος)—since according to the flesh she brought forth the Word of God made flesh—let him be anathema.”  D H. Denzinger  113. The subsequent General Councils repeated and confirmed this doctrine. Cf. D H. Denzinger 148, 218, 290.
The dogma of Mary’s motherhood of God contains two truths—
a) Mary is truly a mother, that is, she contributed everything to the formation of the human nature of Christ, that every other mother contributes to the formation of the fruit of her body;
b) Mary is truly the Mother of God, that is, she conceived and bore the Second Person of the Divinity, not indeed according to the Divine Nature, but according to the assumed human nature.[1]

[1] Ott, L. (1957). Fundamentals of Catholic dogma (196). St. Louis: B. Herder Book Company.
-------

Solemnity Of Mary
Muqaddasa Mariyam Khudá Kí Ma Kí ‘Íd
Yakum January

khilah (Entrance Antiphon):
Ai Muqaddasa Ma tuhje salám ho aur du‘á. Tujh hí se ham ne wuh bádsháh páyá jo hamesha ke liye dono jahánon ká hukmrán hai. 
or
cf. Yasa‘iya 9:2,6; Lúqá 1:33 (cf. Isaiah 9:1; Luke 1:33)
Áj ham par núr chamkegá kyúnki ham ko ek beṭá ‘atá kiyá gayá aur us ká nám ye hai ya‘ní Khudá e Qádir, abdí báp, salámtí ká raís aur us ki bádsháhí ká ákhir na hogá.
Reading
Pahlí Tiláwat:
‘Ádad kí kitab: 6:22-27 (Numbers6:22-7)
Wuh merá nám baní Isráíl par pukháren aur main unhen barakat dúngá.

Pák kalám ke paṛhe aur sune jáne par Khudá kí barkat ho.
Jamá‘at: Khudá ká shukr ho.

Zabúr: 66:2,3,5,6,8 Jamá‘ati jawáb áyat: 2
(Jamá‘ati jawáb) Khudá ham par rahm kare aur hamen barakat bakhshe
Dusrí Tiláwat:
Muqaddas Paulus Rasúl Ká Khatt Galatíon Ke Nám 4:4-7 (Galatians 4:4-7)
Khudá ne apne Beṭe ko bhejá, jo ‘aurat se paidá húá
Pák kalám ke paṛhe aur sune jáne par Khudá kí barkat ho.
Jamá‘at: Khudá ká shukr ho.

Hallelujah- ‘Ibráníon 1:1-2 (Hebrews 1:1-2)
Hallelujah Hallelujah Guzashta zamane men Khudá ne ába-o-ajdád se waqt ba waqt aur tarah ba tarah ambiyá kí mar‘ifat kalám karke, in ákhirí ayyam men ham se Beṭe kí mar‘ifat kalám kiya. Hallelujah

Injíl I Muqaddas:
Muqaddas Lúqá ke mutábiq 2:16-21 (Luke 2:16-21)
Unhon ne Mariyam aur Yúsuf aur nanhe bachche ko páyá…aur jab áṭh din púre ho gaye to us ká nám  Yisú‘ rakhá gayá.
Injíl I Muqaddas ke wasíle se hamárí khatáen mu‘áf kí jáen.
Jamá‘at: Ai Masíh, terí sitáish ho.

Pák Sharákat kí áyat (Communion Antiphon):  ‘Ibráníon 13:8 (Hebrews 13:8)
Yisú‘ Masíh kal, aur áj, balki abad tak yaksán hai.

-------------
For more on Mary, the Holy Mother of God, Check out Dr. Michael Barber's Podcast and Blog The Sacred Page.

Pratish (Worship) and Christmas and Basharat (Christmas and evangelisation)

Faisalabad – Amid bouquets and garlands, the Diocese of Faisalabad presented two books in Urdu written by two Pakistani priests. For the diocese’s vicar general, Fr Khalid Rasheed Asi, they “are instruments teachers can use to explain the meaning of Christmas to their students.”

The first one is titled Pratish (Worship) and is the work of Fr Iftikhar Moon. The second is called Christmas and Basharat (Christmas and evangelisation) by Fr Younas Shahzad.

The book launch was held at Holy Rosary Catholic Church in Faisalabad and was attended by priests, catechists, nuns, teachers, students and social workers.

Christmas and Basharat by Fr Younas was especially well received. “With his spirituality, the author enlightens the readers,” said Fr Khalid Rasheed Asi. “The book explains in a clear fashion that the birth of Jesus and the Good News are centred on the poor, the needy and the sinners.”

Fr Younas’ book “explains the importance of some Christmas symbols like the crib, the tree and the stars. It is a beautiful combination of love, peace and evangelism, which is what society needs today,” said Fr Iftikjar Moon, author of the other religious text.

“The book is written in a simple way so that a large number of people could benefit from reading it,” Fr Younas said. “I hope it helps readers grow in faith, knowledge and wisdom.”

Source: Asia News 

Friday, 30 December 2011

The Holy Family


Celebrating the Feast of The Holy Family is a reminder for us to look and reflect on our own families. Living out a Christian family life is a powerful witness to the world of God’s love for us revealed in Christ. The Holy Family of Nazareth is the model for all families.

Pák Khándán kí ‘Íd A,B,C


A
khilah (Entrance Antiphon): Luke 2:16
Charwáhon ne jaldí se jákar Mariyam aur Yúsuf ko aur us nanhe bachche ko charní men pará páyá

Jamá‘atí Du‘á (Collect):
Ai Parwardigár Khudá
Terí taraf se Pák Khándán hamare liye ek bahut piyárá namúna baná hai
Apne karam se bakhsh de
Ki ham is Khándán kí gharelu nekíon aur báhmí mahabbat kí taqlíd karte húe
Shádmání ke sáth tere hí ghar men abdí in‘ám ká lutf uṭháen
Masíh hamáre Khudáwand ke wasíle se jo tere sáth
 Rúhu’l Quds  kí wahdáníyat men Khudá hai
Aur hamesha se hamesha zinda rahtá aur sultanat kartá hain. Ámín.

Readings

Pahlí Tiláwat:
Yisú‘ bin Sirákh 3:2-6, 12-16 (Ecclesiasticus 3:2-6. 12-14)
Jo koí Khudáwand se dartá hai. Wuh apne man báp kí ‘izzat kartá hai
Pák kalám ke paṛhe aur sune jáne par Khudá kí barkat ho.
Jamá‘at: Khudá ká shukr ho.

Zabúr: 127: 1-5 Jamá‘ati jawáb áyat: 1 (Psalm 127:1-5)
(Jamá‘ati jawáb)  Mubárak hain wuh jo Khudáwand se darte hain, aur us kí ráhon par chalte hain.

Dusrí Tiláwat:
Muqaddas Paulus Rasúl Ká Khatt Kulussíon Ke Nám 3:12-21 (Colossians 3:12-21)
Khándáni zindagí….Khudá men
Pák kalám ke paṛhe aur sune jáne par Khudá kí barkat ho.
Jamá‘at: Khudá ká shukr ho.

Injíl I Muqaddas:
(Muqaddas Matí ke mutábiq) Matthew  2:13-15, 19-23
Bachche aur us kí mán ko sáth lekar Misr ko bhág já 
Injíl I Muqaddas ke wasíle se hamárí khatáen mu‘áf kí jáen.
Jamá‘at: Ai Masíh, terí sitáish ho.

Nazránon par Du‘á (Prayer over the Offerings)
Ai Khudáwand hamáre Khudá
Ham kaffáre kí qurbání tere hazúr guzránte húe
tujh se minnat karte hain
Ki Khudá kí Kunwarí Mán aur Muqaddas Yúsuf kí sifárishon kí badaulat tú hamáre gharánon ko apne fazl aur salámatí men hamesha qáim rakh.
Masíh hamáre Khudáwand ke wásile se. Ámín.

Pák Sharákat kí áyat (Communion Antiphon): Bárúk 3:38 (Baruch 3:38)

Hamará Khudá zamín par nazar áyá aur ádam-zád ke darmiyán chalá phirá

Pák Sharákat ke ba‘d kí Du‘á (Prayer after Communion)
Ai niháyat mihrbán Báp
Tú hamen apní ásmání chízen bakhsh kar rúhání sihhat ‘atá kartá hai
Yih bhí ‘ináyat farmá ki ham
Har waqt Pák Khándán ká namúna apní nigáhon ke áge rakhte húe
Ún tínon Mubárak hastíon kí pairawí karke
Is duniyá kí musíbaten sabr ke sáth ss ke ba‘d
In hí kí dáimí rifáqat kí shádmání hásil karen
Masíh hamáre Khudáwand ke wásile se. Ámín.

B
khilah (Entrance Antiphon): Luke 2:16
Charwáhon ne jaldí se jákar Mariyam aur Yúsuf ko aur us nanhe bachche ko charní men pará páyá

Pahlí Tiláwat:
Takwin 15:1-6; 21:1-3
Terá wáris tere sulb se paidá hogá

Zabúr 104: 1-6. 8-9. Jamá‘ati jawáb áyat: vv.7.8  (Psalm 104:1-6,8-9)
Wuhi Khudáwand hamará Khudá hai
wuh abd tak apne ‘ahd ko yád rakhtá hai

Dusrí Tiláwat:
(‘Ibráníon) Hebrews 11:8. 11-12. 17-19
Ibráhím, Sáráh, Izháq ká Ímán
Pák kalám ke paṛhe aur sune jáne par Khudá kí barkat ho.
Jamá‘at: Khudá ká shukr ho.

Injíl I Muqaddas:
(Muqaddas Lúqá ke mutábiq) Luke 2:22-40
Bachcha baṛhtá aur mazbút hotá gayá aut hikmat se ma‘múr thá
Injíl I Muqaddas ke wasíle se hamárí khatáen mu‘áf kí jáen.
Jamá‘at: Ai Masíh, terí sitáish ho.

Pák Sharákat kí áyat (Communion Antiphon): Bárúk 3:38 (Baruch 3:38)
Hamará Khudá zamín par nazar áyá aur ádam-zád ke darmiyán chalá phirá

C
khilah (Entrance Antiphon): Luke 2:16
Charwáhon ne jaldí se jákar Mariyam aur Yúsuf ko aur us nanhe bachche ko charní men pará páyá

Pahlí Tiláwat:
1 Samúel 1:20-22. 24-28 (1 Samuel 1:20-22. 24-28)

Zabúr 83: 2-3. 5-6. 9-10. Jamá‘ati jawáb áyat: 5
Ai Khudáwand mubárak hain jo tere ghar men rahte hain

Dusrí Tiláwat:
1Yúhanná 3:1-2. 21-24 (1John 3:1-2. 21-24)
Pák kalám ke paṛhe aur sune jáne par Khudá kí barkat ho.
Jamá‘at: Khudá ká shukr ho.

Injíl I Muqaddas:
Muqaddas Lúqá ke mutábiq  2:41-52 (Luke 2:41-52) 
Yisú‘ ke mán báp ne use ustádon ke darmiyán baiṭhá páyá
Injíl I Muqaddas ke wasíle se hamárí khatáen mu‘áf kí jáen.
Jamá‘at: Ai Masíh, terí sitáish ho.

Pák Sharákat kí áyat (Communion Antiphon): Bárúk 3:38 (Baruch 3:38)
Hamará Khudá zamín par nazar áyá aur ádam-zád ke darmiyán chalá phirá


--------------------------

For a good reflection see The Holy Family: Model for the Modern World by Fr. John A. Hardon, S.J.Logos is Hiring in the Catholic DivisionThe Catholic Division is expanding and we are looking to hire a Sales Associate to work here at our Bellingham, Washington offices.

Reply To: jobs@logos.com
Logos Bible Software is looking to add a new Sales Associate to the Direct Sales team in the Catholic products division. This is a full-time position.
Sales Associate Responsibilities:
.               Call out on sales leads and other duties as assigned
.               Actively generate new sales leads
.               Analyze customer needs and make recommendations for product choices
.               Develop and maintain an ongoing relationship with customers to facilitate future selling opportunities
.               Address inbound telephone and email inquiries and turn them into sales
Ideal Candidate:
.               Is conversant in Catholic theology, Catholic Scripture study techniques and resources, and in the Catholic Church's organization and history.
.               Is target driven, creative, and self-motivated
.               Enjoys a challenge and is able to work under pressure
.               Has excellent telephone manner
.               Is an eloquent writer
.               Has good math skills
.               Has basic computer skills and good typing skills
.               Has previous sales experience
.               Enjoys serving people
The Really Ideal Candidate:
.               Has a degree in biblical, theological, or Catholic studies
.               Is a Logos Bible Software user
Logos Bible Software is a growing company located in Bellingham, Washington that offers benefits including health care, dental care, a 401(k), and free pop and espresso. Please visit our blog to learn about our corporate culture and the winner of our latest chili cook off.
Apply
Please submit a résumé and/or cover letter to jobs@logos.com, by fax to (360) 527-1707, or mail to:

Logos Bible Software
Attn: Jobs-Direct Sales
1313 Commercial Street
Bellingham, WA 98225-4307
* We are unable to consider applications for remote employment or telecommuting.

To learn more about Logos Bible software and Catholic products click here

Wednesday, 28 December 2011

The Holy Innocents


The Holy Innocents, Martyrs Feast on Dec 28

Children under the age of two in Bethlehem were massacred by Herod the Great in an attempt to kill the child Jesus.

Father,
the Holy Innocents offered you praise 

by the death they suffered for Christ.
May our lives bear witness to the faith we profess with our lips.
We ask this through our Lord Jesus Christ, your Son,
who lives and reigns with you and the Holy Spirit,
God, for ever and ever. Amen.


Má‘súm Shahíd Bachchon kí ‘Íd
Injíl I Muqaddas:
(Muqaddas Matí ki mutábiq) Matthew 2:13-18

Us waqt Jab Majúsí rawána hog gaye to dekho Khudáwand ke ek firishte ne Yúsuf ko khwáb men dikháí de kar kahá uṭh bachche aur us kí mán ko sáth lekar Misr ko bhág já aur wahán rah, jab tak ki main tujhe na kahún kyúnki aisá hogá ki Herodís bachche ko  dhúndhegá táki use halák kare tab wuh uṭh kar rát hí ko bachche aur us kí mán ko sáth lekar Misr  ko rawána ho gayá. Aur Herodís ke marne tak wahín rahá táki jo Khudáwand ne nabí ke ma‘rifat kahá thá púrá ho ki

Main ne apne beṭe ko Misr se buláyá

Jab Herodís ne dekhá ki Majúsíon ne mere sáth mazáq kiyá to niháyat gusse húá, aur ádmi bhejkar Baitlahm aur us kí sab sarhaddon ke andar ke un sab laṛkon ko qatl karwá diyá jo do do baras ke yá us se chhoṭe the. us waqt ke hisáb se jo us ne Majúsíon se daryáft kiyá thá, tab wuh jo Yirmayáh nabí kí ma‘rifat kahá gayá thá púrá húá ki,

Ráma men  nauha aur talkh zárí kí áwáz suní gayí
Ráhil apne bachchon par ro rahí hai
Aur un kí bábat tasallí pazír hone se inkárí hai kyúnki wuh hain nahín.

Injíl I Muqaddas ke wasíle se hamárí khatáen mu‘áf kí jáen.
Jamá‘at: Ai Masíh, terí sitáish ho.

Tuesday, 27 December 2011

Saint John, Apostle and EvangelistDecember 27, The Feast of St. John the Apostle, Evangelist


John, the son of Zebedee and brother of James (Matt. 4:21-22; Mark 1:19-20; Luke 5:10-11). John was one of the Twelve Apostle (Matt. 10:2; Mark 3:17; Luke 6:14; Acts 1:13).

Muqaddas Yúhanná Injil Navís ki ‘Íd

(Muqaddas Yúhanná Rasúl ká pahlá khatt) 1 John1:1-14

Ai mere bachcho,
Zindagí ke Kalám kí bábat, jo shurú‘ se thá,
jise ham ne suná,
jise ham ne apní ankhon se dekhá,
jis par ham ne gaur se nazar kí ,
aur  jise hamáre  háthon ne chhúá ;
(kyúnki zindagí záhir húí,
aur ham ne use dekhá,
aur ham gawáhí dete hain,
aur tumhe us hamesha kí zindagí kí khabar dete hain
jo Báp ke pás thí aur ham par záhir húí.)
jo kuchh ham ne dekhá aur suná
us kí khabar tumhen dete hain,
táki tum bhí hamáre sath rafáqat rakho
aur hamarí rafáqat Báp ke sáth,
aur us ke Bet́e Yisú‘ Masíh ke sáth hai
Aur ham yih báten is wáste likhte hain ki hamárí khushi kámíl ho jáe.

Pák kalám ke paṛhe aur sune jáne par Khudá kí barkat ho.
Jamá‘at: Khudá ká shukr ho

Monday, 26 December 2011

The Courageous Shahbaz Bhatti
Today as we celebrate the feast of the first Martyr, remembering Saint Stephen, who was one of the first deacons (Acts 6:5). We remember the martyrs of our time who faithfully led their lives proclaiming and living out the Gospel even in the face of persecution.

One such martyr is the Pakistani Minister, Shahbaz Bhatti, who gave his life contending for the rights of marginalized Christian community of Pakistan.

Mary O’Regan has profiled 10 Catholics around the world who showed extraordinary courage, skill and determination during 2011; including Shahbaz Bhatti in the list here.

Saint Stephen


St. Stephen, the first Martyr, Feast on 26 DecemberMuqaddas Shahid-i Awwal Istifanus kí ‘Íd

Un dinon men Istifanus, fazl aur quwwat se ma‘múr ho kar, logon men baṛe baṛe mu‘jaze aur karishmay dikháyá kartá thá tab us ‘ibádatkháne se jo Ahrár ká kahlátá hai, aur Qurenion aur Iskandarion aur un men se jo Kilikiya aur Ásiya se the, ba‘z uṭhkar Istifanus se bahs karne lage. Wuh na to us hikmat ká aur na rúh hí ká muqábala kar sake jis se wuh kalám kartá thá.

Wuh yih báten sunte hí apne dilon men jal gaye. aur us par dánt písne lage. Magar us ne Rúhu’l Quds se ma‘múr ho kar, ásmán kí taraf gaur se nazar kí, aur Khudá ká jalál, aur Yisú‘ ko  Khudá ke dahine háth khaṛe húe dekhá
Aur kahá dekho: “main ásmán ko khulá, aur Ibn i Insan ko Khudá ke dahine háth khaṛá dekhta hún.” Is par unhon ne baṛe zor se chillákar apne kán band kar liye, aur ek dil hokar us par lapke aur shahr se báhar nikálkar use sangsár karne lage : aur gawáhon ne apne kapṛe Sháúl námi ek nujawán ke panwon ke pás rakh diye. Pas jab wuh Istifanus ko sangsár kar rahe the to us ne du‘á karke kahá ki “Ai Khudáwand Yisú‘, merí rúh ko qubúl kar.”

(Rasúlon ke A‘mál) Acts 6:8-10,7:54-59


Wednesday, 21 December 2011

Khudáwand Masíh Kí Paidáish Kí ‘Íd (Christmas Day Mass of the Nativity)


At Mass During Day


25th December – Hamáre Khudáwand Kí Wiládat
Din Kí Eukharistí ‘Ibádat

khilah (Entrance Antiphon): cf. Yasa‘iya 9:6 (cf. Is 9:6)
Hamáre liye ek laṛká paidá húá, ham ko ek beṭá ‘attá kiyá gayá. Us kí hakúmat us ke kandhe par hai aur us ká nám ye hai ya‘ni ‘Ajíb mashure  ká payám-bar 

Reading
Pahlí Tiláwat:
Yasa‘iya nabí ka sahífa: 52:7-10  (Isaiah 52:7-10)
Zamín kí tamám haddud hamáre Khudá kí Naját dekhen

Pák kalám ke paṛhe aur sune jáne par Khudá kí barkat ho.
Jamá‘at: Khudá ká shukr ho.

Zabúr: 97:1-6 Jamá‘ati jawáb áyat: 3 (Psalm 97:1-6)
(Jamá‘ati jawáb) Zamín kí tamám haddud ne hamáre Khudá kí Naját dekhí hai

Dusrí Tiláwat:
‘Ibráníon 1:1-6 (Hebrews 1:1-6)
Khudá ne beṭe kí ma‘rifat kalám kiyá
Pák kalám ke paṛhe aur sune jáne par Khudá kí barkat ho.
Jamá‘at: Khudá ká shukr ho.

Injíl I Muqaddas:
Muqaddas Yúhanná ke mutábiq 1:1-18 (John 1:1-18)
Kalma mutajassad húá aur hamáre darmiyán rahá
Injíl I Muqaddas ke wasíle se hamárí khatáen mu‘áf kí jáen.
Jamá‘at: Ai Masíh, terí sitáish ho.

Pák Sharákat kí áyat (Communion Antiphon):cf.  Zabúr  97:3 (Ps 98:3)
Zamín kí tamám haddon ne hamáre Khudá kí Naját dekhí hai.

Tuesday, 20 December 2011

Tauba kí Níyat


Ai mere Khudá
Main apne gunáhon par pashímán hún
Tú jo sab piyár ke láiq hai
Ab main mazbútí se iráda kartá hún
Ki phir hargiz tujhe náráz na karún
Aur gunáhon kí rahún se kinára karún
Ámín

Catholicism coming soon on Blu-RayFather Robert Barron's Catholicism series is already available on DVD here U.S. & CANADA VERSION (NTSC) or INTERNATIONAL VERSION (PAL) and coming soon on Blu-Ray. This is Father Barron's Gift to us, Thank you. Get your copy this Christmas.

Friday, 16 December 2011

Hail Mary (Firishte Ká Salám)

The three parts of prayer:


The first part is the greeting of Angel Gabriel to Mary: “Hail (Mary), full of grace, the Lord is with you!” Luke 1:28

The second part is the greeting of St. Elizabeth: “Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb (Jesus)” Luke 1:42

The third part: "Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen." In Luke 1: 43 St. Elizabeth marvels “And why is this granted me, that the mother of my Lord should come to me?” and also have a look at (Catechism of the Catholic Church CCC 449, 495 and 2677).

For more on the Hail Mary:
See The Catholic Encyclopaedia here
Catechism of the Catholic Church Paragraphs: 2673-2679

Hail Mary In Urdu:

Firishte Ká Salám

Puṛ fazl Khudáwand tere sáth hai
Tú ‘auraton men mubárak hai
Aur mubárak hai tere peṭ ká phal Yisú‘
Ai muqaddasa Mariyam
Khudá kí mán
Ham gunahgáron ke wáste du‘á kar
Ab aur hamárí maut ke waqt.

What is Advent anyway? 2 Minutes guide

What is Advent anyway and what has it to do with Christmas? What is this all the preparation and waiting for? This Busted Halo's two- minute video describes it well.


Wednesday, 14 December 2011

Fourth Sunday of Advent Year B


Ámad Ká Chauthá Itwár (Year B)

khilah (Entrance Antiphon): Yasa‘iya  45:8
Ai ásmánon os girne do, ai bádalon, sádiq ko ane do, zamín khul jáe aur naját dihinda záhir ho.


Readings
Pahlí Tiláwat:
Samúel nabí kí dúsrí kitáb 7:1-5, 8-12, 14, 16
Daud kí saltanat hamesha qáim rahegí

Pák kalám ke paṛhe aur sune jáne par Khudá kí barkat ho.
Jamá‘at: Khudá ká shukr ho.

Zabúr: 88: 2-5, 27, 29 Jamá‘ati jawáb áyat: 2
(Jamá‘ati jawáb) Ai Khudáwand main terí rahmaton ká gít gátá rahún


Dusrí Tiláwat:
Muqaddas Paulus Rasúl Ká Khatt Romíon Ke Nám 16:25-27
Wuh bhed jo azlí zamánon se poshída rahá hai jis ká inkisháf ab húá hai

Pák kalám ke paṛhe aur sune jáne par Khudá kí barkat ho.
Jamá‘at: Khudá ká shukr ho.

Injíl I Muqaddas:
Muqaddas Lúqá ke  mutábiq 1:26-38
Sun tú hámila hogí aur terá beṭá hogá

Injíl I Muqaddas ke wasíle se hamárí khatáen mu‘áf kí jáen.
Jamá‘at: Ai Masíh, terí sitáish ho.

Pák Sharákat kí áyat (Communion Antiphon): Yasa‘iya  7:14
Dekh ek kunwárí hámila hogí, aur use beṭá hogá aur us ká nám ‘Immánúel hogá.

The Lord’s Prayer


Ai hamáre Báp

Ai hamáre Báp tú jo ásmán par hai 
Terá nám pák máná jáe terí bádsháhí áe 
Terí marzí jaise ásmán par púrí hotí hai, 
Zamín par bhí ho. 
Hamáre rozinah kí roṭí áj hamen de 
Aur jís tarah ham apne qarzdáron ko bakhste hain 
Tú hamáre qarz hamen bakhsh
Aur hamen ázmáish men na parne de 
balki hamen buráí se bachá

ÁmínMatthew 6:9-13

Monday, 12 December 2011

The Benedictus


The Benedictus also called Canticle of Zechariah can be found in the Gospel of St. Luke 1:68-79. This Hymn of praise is part of the Morning Prayer (Liturgy of Lauds).

A good Meditation and Catechesis on the Benedictus by Blessed John Paul II can be found here


Zakaryáh ká gít. (Luke 1:68-79)                                                   


Mubárak ho Khudáwand Khudá-e Isráíl
Kyúnki us ne tawajjuh karke
apní ummat ko makhlasí bakhshí

Aur us ne apne bande Dáúd ke gharane men
Hamáre liye qarn-e naját nasb kiyá
Jaisá us ne apne un ambiyá-e pák ke mun se kahá thá
Jo qadím se hote áe hain

Ki us ne hamen hamáre dushmaon se
Aur hamáre sab kína-waron ke háth se naját dí
Aur ki us ne hamáre bápdádá par rahm kare
Apne pák ‘ahd ko yád farmáyá

ya‘ní us qasam ko jo us ne
hamáre báp Ibráhím se kháí thí
ki wuh hamen yih ‘ináyat farmáe ga
ki apne dushmanon ke háth se riháí pákar
ham bekhauf us kí khidmat karen
us ke huzúr apne kull áyyam
pákízagí aur sadáqat ke sáth

aur tú ai bachche
Haq ta‘álá ká nabí kahláegá
kyúnki tú Khudáwand ke áge áge
us kí ráhen taiyár kartá jáegá
taki un ke gunáhon kí mu‘afí se
us kí qaum ko naját kí  ma‘rifat diláe
hamáre Khudá kí us ‘ain rahmat kí wajh se
jis ke sáth ‘alam-i-bálá kí fajr ham par áegí
taki unhen raushní bakhshe
jo tárikí aur maut ke sáye men baiṭhe hain
aur hamáre qadamon
salamt́i kí ráh men hidáyat kare