Friday, 28 September 2012

30th September 2012 Twenty Sixth Sunday in Ordinary Time B


Sál ke daurán Chhabbíswán Itwár (B)

khilah (Entrance Antiphon):
(Dániál) Dn 3:31,29,30,43,42
Ai Khudáwand jo kuch tú ham par láyá hai aur ham se kiyá hai
tú ne wuh ‘ahd o sadáqat se kiyá hai.
Kyúnki ham ne tujh se ru gardání kar ke gunáh kiyá thá.
Ham ne tere hukmon ko nahín máná thá.
Pas apne nám ká jalál záhir kar aur apní intiháí rahmat ke mutábiq ham se sulúk kar.

Readings
Pahlí Tiláwat:
(‘adad kí kitáb) Numbers 11:25-29
Tú mujh par rashk karta hai? kás ki Khudáwand ke sab log nabí hote

Zabúr: Psalm 18: 8,10,12-14 Jamá‘ati jawáb áyat:9
Khudáwand ke qawá‘id dil ko masrúr karte hain

Dusrí Tiláwat:
(Muqaddas Ya‘qúb Rasúl Ká Khatt) James 5:1-6
Tumhárí daulat gal saṛ rahí hai

Hallelujah: (Yúhanná) Jn 17:17
Hallelujah, Hallelujah
Ai Khudáwand terá kalám sachcháí hai
sachcháí ke wasíle se hamen muqaddas kar
Hallelujah

Injíl I Muqaddas:
(Muqaddas Marqus ke  mutábiq) Mark 9:38-43.45.47-48
Jo hamáre khiláf nahín wuh hamárí taraf hai, agar terá háth tujhe ṭhokar khiláe to use káṭ ḍál

Injíl I Muqaddas ke wasíle se hamárí khatáen mu‘áf kí jáen.
Jamá‘at: Ai Masíh, terí sitáish ho.

Pák Sharákat kí áyat (Communion Antiphon):
(Zabúr) Ps 118:49-50
Ai Khudáwand, us kalám ko yád kar jo tú ne apne bande se kiyá hai,
aur jis se tú ne ummed daláí hai.
Merí musíbat men yihí mere liye tasallí ká bá‘is hai.
OR
(1 Yúhanná) 1 Jn 3:16
Ham ne is se Khudá kí muhabbat ko jáná hai
ki us ne hamáre wáste apní  ján de dí
is liye cháhiye ki ham bhí bháiyon ke wáste ján den.
...
Podcasts:
For Sermon by Fr. Robert Barron click here
For reflection by Dr. Scott Hahn click here

For commentary by Dr. John Bergsma on Sunday readings check out the Sacred Page click here


From The Gospel of Mark by Mary Healy, comnenting on Mark 9:39-40: Reflecting onthe Gospel for theTwenty-Sixth Sunday in Ordinary Time.

Some great resources for Sunday Mass, Ordinary and Extraordinary Forms of the Rite at The Divine Lamp click here

Thursday, 27 September 2012

General Audience: Pope talks about purpose of Second Vatican Council regarding Liturgy

“Dear Brothers and Sisters in Christ, Having focused for several weeks now on prayer as taught to us in the sacred Scriptures, we turn to another precious source of prayer, namely the liturgy. The word “liturgy” in Greek means “work done by the people and for the people”.  Here, this “people” is the new People of God, brought into being by Christ, a people which does not exist by itself and which is not bound by blood, territory or country, but is brought into being through the Paschal Mystery.

The liturgy is also the “work of God”. As the Second Vatican Council teaches, it is by means of the liturgy that Christ our Redeemer and High Priest continues the work of our redemption in, with, and through his Church. This is the great marvel of the liturgy: God acts, while we are caught up in his action.

The Council began its work by discussing the liturgy, and rightly so, for the liturgy reminds us of the primacy of God.  The fundamental criterion for it is its orientation towards the Father, whose saving love culminates in the death and resurrection of his Son. It is in the liturgy that we “lift up our hearts”, opening ourselves to the word of God as we gather with our brethren in a prayer which rises within us, and which is directed to the Father, through the Son, in the Spirit.

I greet all the English-speaking pilgrims present, especially those from England, Scotland, Denmark, Norway, Sweden, Australia, India, Indonesia, Japan, the Philippines, Sri Lanka, Vietnam, Canada and the United States. Upon all of you, I invoke God’s blessings of joy and peace.”


Source: General Audience: Pope talks about purpose of Second Vatican Council regarding Liturgy

Monday, 24 September 2012

Scripture Unlocked with Dr. Michael BarberAt JP Catholic University's Scripture Unlocked, Dr. Michael Barber talks about the upcoming "Year of Faith" and the importance of Sacred Scripture. 

With his Apostolic Letter of October 11, 2011, Porta Fidei, Pope Benedict XVI declared that a "Year of Faith" will begin on October 11, 2012 and conclude on November 24, 2013. October 11, 2012, the first day of the Year of Faith, is the fiftieth anniversary of the opening of the Second Vatican Council (Vatican II) and also the twentieth anniversary of the Catechism of the Catholic Church.

In this talk Dr. Michael Barber discusses:

Importance of Year of Faith
Outline of the Catechism of the Catholic Church
What do we mean when we say the Bible is inspired word of God?
Importance of Scripture
Conversation with God
and much much more

Thursday, 20 September 2012

23rd September 2012 - Twenty-Fifth Sunday in Ordinary Time B


Sál ke daurán Pachíswán Itwár (B)

khilah (Entrance Antiphon):
Khudá farmátá hai ki ummat ká bachánewálá main hí hún,
wuh kaise bhí dukh men mujhe pukáren main un kị sunúngá,
Main hamesha ke liye unhí ká Khudáwand rahúngá.

Readings
Pahlí Tiláwat:
(Hikmat kí kitáb) Wisdom 2:12.17-20
Áo ham us par ruswáí kí maut ká fatwá lagáen

Pák kalám ke paṛhe aur sune jáne par Khudá kí barkat ho.
Jamá‘at: Khudá ká shukr ho

Zabúr: Psalm 35:3-6, 8 Jamá‘ati jawáb áyat: 6
Khudáwand merí ján ká muháfiz hai

Dusrí Tiláwat:
(Muqaddas Ya‘qúb Rasúl Ká Khatt) James 3:16-4:3
Sulh karánewále jab sulh ke liye kám karte hain to aisá bíj bote hain jo sadáqat ká phal láegá

Pák kalám ke paṛhe aur sune jáne par Khudá kí barkat ho.
Jamá‘at: Khudá ká shukr ho

Hallelujah: (Yúhanná) Jn 8:12
Hallelujah, Hallelujah
Khudáwand farmátá hai
Duniyá ká núr Mainn;
jo merí pairawí karegá,
wuh zindagí ká núr páegá.
Hallelujah
OR
Hallelujah:Cf. (Tassáluníkíon) 2Th 2:14
Hallelujah, Hallelujah
Injíl ke wasíle se Khudá ne hamen buláyá
táki hamáre Khudáwand Yisú‘ Masíh ke jalál men shirkat karen.
Hallelujah

Injíl I Muqaddas:
(Muqaddas Marqus ke  mutábiq) Mark 9:30-37
Ibne Insán ádmíon ke hawále kiyá jáegá, agar koí awwal honá cháhe to sab ká khádim bane.

Injíl I Muqaddas ke wasíle se hamárí khatáen mu‘áf kí jáen.
Jamá‘at: Ai Masíh, terí sitáish ho.

Pák Sharákat kí áyat (Communion Antiphon):
(Zabúr) Psalm 118:4-5
Tú ne apne qawái‘d is liye diye hain ki jí ján se máne jáen.
Kásh merí ráhen aisí mustaqil hon ki main tere qawánín ko mánún.
OR
(Yúhanná) Jn 10:14
Khudáwand farmátá hai: Achchhá charwáhá main hún,
Main apní bheṛon ko jántá hún, aur wuh merí bheṛen mujhe jántí hain

...
Podcasts:
For Sermon by Fr. Robert Barron click here
For reflection by Dr. Scott Hahn click here

For commentary by Dr. John Bergsma on Sunday readings check out the Sacred Page click here


Some great resources for Sunday Mass, Ordinary and Extraordinary Forms of the Rite at The Divine Lamp click here

Monday, 17 September 2012

Agahi News Weekly Catholic Newspaper

Agahi News is published weekly from Karachi, Pakistan.

About
First Christian Urdu WeeklyEditor in Chief Fr. Arthur Charles Editor Mr. Khurram Pervaz & Assitant Editor Mr. Iqbal Anjum.Contact: agahi@cyber.net.pk

Description
Agahi (knowledge) is a weekly published by the Roman Catholic Archdiocese of Karachi. It is the first such paper to be published in Urdu – the national language – not only in the diocese but in the whole country.

The Archdiocese already has an English weekly, The contents of the Agahi comprise official news both from the Archdiocese and the Holy See, news and views of interest from other dioceses, reports from around the world, features focusing on biblical, theological, liturgical, moral and social issues." 

The first Urdu Catholic weekly in Pakistan, launched in 2006 in the Karachi Archdiocese, has launched an online edition in 2008 and redesigns soft issue in 2011.


To read online and more information visit http://www.agahinews.com/
You can follow Agahi News on Twitter https://twitter.com/agahinews
You can also like Agahi on Facebook http://www.facebook.com/pages/Agahi/197586366922281

Friday, 14 September 2012

16th September 2012 - Twenty-Fourth Sunday in Ordinary Time B


Sál ke daurán chaubíswán Itwár (B)

khilah (Entrance Antiphon):
(Yishú‘ bin Sirákh) Sirach 36:18
Ai Khudáwand jo terá intizár karte hain un ko salámatí bakhsh
táki tere ambiyá kí sachchái záhir ho
apne bande aur apní ummat kí du‘áen qabúl kar.

Readings
Pahlí Tiláwat:
Isha‘yá nabí ká sahífa (Isaiah 50:5-9)
Main ne apní píṭh márnewálon ko dí

Pák kalám ke paṛhe aur sune jáne par Khudá kí barkat ho.
Jamá‘at: Khudá ká shukr ho.

Zabúr: Psalm114:  1-6, 8-9 Jamá‘ati jawáb áyat: 9
Main Khudáwand ke huzúr arz-i zindgán men chaltá rahúngá OR Hallelujah

Dusrí Tiláwat:
(Muqaddas Ya‘qúb Rasúl Ká Khatt) James 2:14-18
Agar ímán ke sáth nek a‘mál na hon to wuh bilkul murda hai.

Pák kalám ke paṛhe aur sune jáne par Khudá kí barkat ho.
Jamá‘at: Khudá ká shukr ho.

Hallelujah: (Yúhanná) Jn 14:6
Hallelujah, Hallelujah
Khudáwand farmátá hai:
Ráh, aur Haqq, aur Zindagí Mainn;
Mere wasíle ke baghair Báp ke pás koí nahín á saktá
Hallelujah

Injíl I Muqaddas:
(Muqaddas Marqus ke  mutábiq) Mark 8:27-35
Tú Al-Masíh hain, zarúr hai ki Ibne Insán bahut dukh uṭháe

Injíl I Muqaddas ke wasíle se hamárí khatáen mu‘áf kí jáen.
Jamá‘at: Ai Masíh, terí sitáish ho.

Pák Sharákat kí áyat (Communion Antiphon):
(Zabúr) Psalm 35:8
Ai Khudáwand terá karm kyá hí beshqimat hai.
Baní nau‘ insán tere paron ke sáye kí panáh lete hain
OR
(1Qurintíon) 1 Cor 10:16
Barakat ka piyála jis par barakat dete hain,
Masíh ke khún kí shirákat hai.
Wuh roṭí jo ham toṛte hain wuh Masíh ke badan kí shirákat hai.
...
Podcasts:
For Sermon by Fr. Robert Barron click here
For reflection by Dr. Scott Hahn click here

For commentary by Dr. John Bergsma on Sunday readings check out the Sacred Page click here

Some great resources for Sunday Mass, Ordinary and Extraordinary Forms of the Rite at The Divine Lamp click here

Friday, 7 September 2012

9th September 2012 - Twenty-third Sunday in Ordinary Time B


Sál ke daurán teíswán Itwár (B)

khilah (Entrance Antiphon):
(Zabúr) Psalm 118:137, 124
Ai Khudáwand tú ‘ádil hai aur terí qazá rást
Apne bande se apní nekí ke mutábiq sulúk kar

Readings
Pahlí Tiláwat:
Isha‘yá nabí ká sahífa (Isaiah 35:4-7)
Bahron ke kán khole jáenge aur gúnge kí zabán gáegí.
Pák kalám ke paṛhe aur sune jáne par Khudá kí barkat ho.
Jamá‘at: Khudá ká shukr ho.

Zabúr: Psalm 145:7-10 Jamá‘ati jawáb áyat: 1
Ai merí ján Khudáwand kí hamd kar OR Hallelujah

Dusrí Tiláwat:
(Muqaddas Ya‘qúb Rasúl Ká Khatt) James 2:1-5
Khudá ne gharíbon ko chun liyá ki us kí bádsháhat ke wáris hon

Pák kalám ke paṛhe aur sune jáne par Khudá kí barkat ho.
Jamá‘at: Khudá ká shukr ho.

Hallelujah: (Samúel) 1 Samuel 3:9, (Yúhanná) John 6:69
Hallelujah, Hallelujah
Ai Khudáwand farmá, terá banda suntá hai
Hamesha kí zindagí kí báten to tere hí pás hain
Hallelujah
OR
Hallelujah: cf (Matí) Matthew4:23
Hallelujah, Hallelujah
Hallelujah
Injíl I Muqaddas:
(Muqaddas Marqus ke mutábiq) Mark 7:31-37
Khudá kí marzí ko kaun samajh saktá hai

Injíl I Muqaddas ke wasíle se hamárí khatáen mu‘áf kí jáen.
Jamá‘at: Ai Masíh, terí sitáish ho.

Pák Sharákat kí áyat (Communion Antiphon):
Cf. (Zabúr) Psalm 41:2-3
Jis tarah harní pání kí nadíon kí joyá hotí hai
Waise hí, ai Khudáwand merí ján terí mushtáq hai
Merí rúh Khudá kí zinda Khudá kí piyásí hai
OR
(Yúhanná) John 8:12
Khudáwand farmátá hai, dunyá ká núr main hún,
jo merí pairawí karegá, wuh tárikí men nahín chalegá
balki zindagí ká núr páegá.

...
Podcasts:
For Sermon by Fr. Robert Barron click here
For reflection by Dr. Scott Hahn click here

For commentary by Dr. John Bergsma on Sunday readings check out the Sacred Page click here

From The Gospel of Mark by Mary Healy, comnenting on Mark 7:33-35: Reflecting on the Gospel for the Twenty-Third Sunday in Ordinary Time 

Some great resources for Sunday Mass, Ordinary and Extraordinary Forms of the Rite at The Divine Lamp click here